Srpski znak usaglašenosti - tri "A"

BSC Informativni Centar može da vam pomogne da odredite da li vaš proizvod podpada pod grupu proizvoda za koje se zahteva tri “A” znak, da li proizvod ispunjava zahteve za stavljanje znaka usaglašenosti i na kraju, izradu Deklaracije o usaglašenosti.

Zakonom o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti (''Službeni glasnik RS'', broj 36/09) propisano je da proizvođač stavlјa znak usaglašenosti na proizvod koji je usaglašen sa tehničkim propisom, ako je to utvrđeno tehničkim propisom.

Izgled Srpskog znaka usaglašenosti uređen je čl. 30. do 33. Uredbe o načinu sprovođenja ocenjivanja usaglašenosti, sadržaju isprave o usaglašenosti, kao i obliku, izgledu i sadržaju znaka usaglašenosti  (''Službeni glasnik RS'', broj 98/09). Istom Uredbom (u članu 31.) propisano je da je Srpski znak usaglašenosti jedina oznaka kojom se potvrđuje da je proizvod koji se stavlјa na tržište ili upotrebu u Republici Srbiji, usaglašen sa zahtevima srpskog tehničkog propisa, ako je tim propisom predviđeno njegovo stavlјanje.

Ova odredba prestaje da se primenjuje danom stupanja na snagu potvrđenog međunarodnog ugovora o ocenjivanju usaglašenosti i prihvatanju industrijskih proizvoda sa Evropskom unijom (ACAA sporazum) u delu proizvoda na koje se taj ugovor odnosi, a u delu proizvoda na koje se taj ugovor ne odnosi odredba člana 31. ove uredbe prestaje da se primenjuje danom pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.

Izuzetno od ove odredbe, CE znak će važiti u Republici Srbiji i pre potpisivanja ACAA sporazuma ako je izvršeno priznavanje isprave o usaglašenosti i sa njom povezanog znaka usaglašenosti u skladu sa odredbama članova 28. do 30. Zakona o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti.

Od dana potpisivanja ACAA sporazuma, a najkasnije od dana pristupanja EU primenjivaće se isklјučivo  CE znak (član 37. u vezi sa članom 32. Uredbe, čiji je sadržaj i oblik propisan navedenom uredbom, a u skladu sa Uredbom 765/2008/EC).

Način i upotreba znakova usaglašenosti propisana je Pravilnikom o načinu stavlјanja znakova usaglašenosti na proizvode, kao i upotrebi znakova usaglašenosti (''Službeni glasnik RS'', broj 25/10). Na proizvod koji nije usaglašen sa propisanim zahtevima, odnosno na proizvod za koji nije propisano stavlјanje znaka usaglašenosti, zabranjeno je stavlјati znak usaglašenosti.

Radi bezbednosti građana i zaštite životne sredine, tehnički proizvodi na tržištu Evropske unije moraju biti tehnički bezbedni. Naša zemlja je potpuno preuzela propise i standarde Unije za električne uređaje, male kućne aparate, mašine i liftove. To znači da oni moraju imati vidljivu markicu sa srpskim znakom usaglašenosti.

Trougao sa tri "A" je Srpski znak usaglašenosti. Proizvođači i trgovci, koji svoje proizvode plasiraju na tržište Srbije, su obavezni da prodaju proizvode (na koje se odnose tehnički propisi Republike Srbije) sa znakom usaglašenosti Republike Srbije.

Znakovi usaglašenosti (tri A i CE) garantuju potrošačima da je proizvod usaglašen sa svim zahtevima jednog ili više standarda koji se odnose na taj proizvod. Drugim rečima, on garantuje da je proizvod bezbedan za upotrebu, kao i za životnu sredinu.

Između “CE” znaka (EU) i našeg znaka usaglašenosti nema nikakve razlike. Zahtevi su isti i za jedan i za drugi znak, s obzirom da je Ministarstvo privrede u poptunosti preuzelo zahteve Evropskih direktiva i prenelo na domaće zakonske i podzakonske akte. U prevedenom smislu, između Evropskog “CE” znaka usaglašenosti i domaćeg tri “A” znaka usaglašenosti stoji znak jednakosti, odnosno svaki tehnički proizvod koji ispunjava zahteve za CE znak, ispunjava i zahteve za tri “A” i obrnuto.

Zbog nepoštovanja ovih propisa, zakonom su predviđene kazne za proizvođače i distributere proizvoda na tržište Republike Srbije.