Pravila sertifikacije osoba

Pravila sertifikacije osoba opisuju postupak sprovođenja procesa sertifikacije od strane Sertifikacionog tela BSC Informativnog centra (dalje Sertifikaciono telo) i sa njima moraju biti upoznati podnosioci prijave, kandidati, sertifikovane osobe, kao i osoblje BSC Informativnog centra koje je uključeno u proces sertifikacije. Cilj je da se svi upoznaju sa obavezama, odgovornostima i aktivnostima kako Sertifikacionog tela, tako i podnosioca prijave/kandidata/sertifikovanih osoba.

1. Prijava za sertifikaciju

Ukoliko ste zainteresovani da se sertifikujete u odgovarajućoj kategoriji osoba, potrebno je da popunite Prijavu za sertifikaciju osoba i dostavite je Sertifikacionom telu zajedno sa zahtevanim prilozima, bilo skenirano putem mail-a, poštom ili lično. Priloge koje je potrebno da dostavite uz prijavu su prvenstveno dokazi odgovarajućeg obrazovanja (diploma), radnog i specifičnog iskustva, kao i sertifikate/uverenja završenih obuka.

Obuke kao i trening organizacije odobrene od strane Sertifikacionog tela, objavljene su na sajtu BSC Informativnog centra link. Ako imate dokaz završene obuke koja se ne nalazi na listi odobrenih obuka, Sertifikaciono telo će preispitati podobnost takve obuke i u slučaju pozitivne odluke, uvrstiti takvu obuku u listu odobrenih obuka. U suprotnom, bićete obavešteni da obuka koju ste odslušali, ne zadovoljava zahteve Sertifikacionog tela.

Preporuka Sertifikacionog tela je da se pre podnošenja, detaljno upoznate sa uslovima, pravilima i zahtevima za sertifikaciju, putem informacija koje su javno dostupne na sajtu BSC Informativnog centra.

Sertifikaciono telo sprovodi preispitivanje celokupne primljene dokumentacije (popunjene Prijave za sertfikaciju sa dokazima kvalifikacije, radnog i specifičnog iskustva i završenih obuka), kako bi utvrdilo da li zadovoljavate sve propisane preduslove koji su dati na sajtu BSC Informativnog centra.

Preduslovi za HACCP sistem administratora u industriji mesa

Preduslovi za HACCP sistem administratora u industriji mleka 

Preduslovi za HACCP sistem administratora u mlinsko-pekarskoj industriji

Kada Sertifikaciono telo preispitivanjem utvrdi da ispunjavate preduslove, stičete status kandidata za sertifikaciju i biće Vam poslat predlog Ugovora.

Takođe, Sertifikaciono telo će razmotriti mogućnost zadovoljenja Vaših specifičnih zahteva ili potreba (invaliditet, drugi jezik itd.), ukoliko ih navedete u Prijavi.

U slučaju da je neophodna dopuna dokumentacije ili neke dodatne informacije, bićete obavešteni u roku od 3 radna dana i to telefonom i e-mailom. U slučaju da ne dostavite „dopunu“ u navedenom roku, Vaša prijava se neće dalje razamatrati.

2. Ugovaranje

Neophodno je da se detaljno upoznate sa svim odredbama predloga Ugovora koji Vam pošalje Sertifikaciono telo. 
Ugovorom su obuhvaćeni obim i vrsta usluge koje će biti pružene, troškovi sertifikacije, uslovi za ponovno polaganje ispita, obaveze i odgovornosti obe ugovorne strane i  ostalo. Potpisivanjem Ugovora, podnosilac prijave se obavezuje da će se pridržavati svih obaveza koje su u njemu navedene.

2.1. Obaveze Sertifikacionog tela

Sertifikaciono telo se obavezuje da će tokom sprovođenja sertifkacionih aktivnosti:

 • Upravljati svim zapisima koji su nastali tokom sertifikacionog procesa na način da se obezbedi integritet procesa i poverljivost informacija
 • Obezbediti kompetentno, nepristrasno i nezavisno osoblje angažovano na aktivnostima procesa sertifikacije
 • Učiniti javno dostupnim informacije koje se odnose na promene u odgovarajućoj šemi sertifikacije koje zahtevaju dodatno ocenjivanje ili izmenu zahteva šeme i o tome obavestiti sertifikovane osobe
 • Obezbediti jednake uslove za sve podnosioce prijave, kandidate i sertifikovane osobe
 • Objaviti informacije u vezi statusa sertifikacije sertifikovanih osoba
 • Objaviti informacije u vezi statusa odobrenih trening organizacija i obuka


2.2. Obaveze sertifikovane osobe

Potpisivanjem ugovora sa Sertifikacionim telom, kandidat se obavezuje da će:

 • davati izjave koje se odnose na sertifikaciju samo u oblasti sertifikacije za koju važi sertifikat
 • pridržavati se Kodeksa ponašanja
 • sertifikat i logo koristiti na način da ne naruši reputaciju sertifikacionog tela i da neće davati izjave koje dovode u zabludu
 • prestati da daje izjave koje upucuju na sertifikacioni status u slučaju suspenzije i/ili povlačenja sertifikata i da će vratiti sertifikat/e vlasniku (sertifikacionom telu)
 • očuvati tajnost ispitnog materijala
 • snositi odgovornost za eventualno nastalu štetu prouzrokovanu upotrebom znaka sertifikacije
 • izmiriti sve finansijske obaveze prema BSC Informativnom centru
 • koristiti sertifikat i znak sertifikacije po jasno definisanim pravilima za korišćenje sertifikata i znaka sertifikacije (tačka 4.2.)

3. Ispit

3.1. Šta je svrha ispita?

Svrha ispita je potvrda kompetentnosti sertifikovane osobe od strane Sertifikacionog tela BSC Informativnog centra, odnosno posedovanja znanja i veština potrebnih za implementaciju i održavanje HACCP sistema u skladu sa zahtevima Codex Alimentarius CAC/RCP 1-1969. Rev. 4 i ISO TS 22002-1 - Preduslovni programi za bezbednost hrane.

Ispit je koncipiran tako da kandidat na adekvatan način pokaže sposobnosti za  identifikaciju, vrednovanje i upravljanje opasnostima od značaja za bezbednost hrane u odgovarajućoj industriji, fokusirajući se na kritične faze procesa i poboljšanje efektivnosti sistema.

3.2. Koji dokumenti bi se mogli koristiti kao predispitni materijal?

Materijal koji bi mogao kandidatima da pomogne i olakša polaganje ispita, obuhvata spisak sledeći dokumenata i to:

 • SRPS EN ISO 22000:2018 - Sistemi menadžmenta bezbednošću hrane -  Zahtevi za svaku organizaciju u lancu hrane
 • ISO TS 22002-1 - Preduslovni programi za bezbednost hrane
 • Zakon o bezbednosti hrane ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009 i 17/2019) i pravilnike vezane za odgovarajuću industriju
 • Codex Alimentarius CAC/RCP 1-1969. Rev. 4.
 • Uputstvo za primenu, samokontrolu i kontrolu DPP, DHP i HACCP, Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede.


3.3. Kako izgleda ispit?

Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dela. Samo oni kandidati koji polože pismeni deo ispita, imaju pravo  polaganja usmenog dela ispita.

Pismeni deo ispita je u vidu testa, koji sadrži 2 tipa pitanja: zaokruživanje jednog ili više tačnih odgovora od ponuđenih i pitanja otvorenog tipa. Sav ispitni materijal je pripremljen od strane Sertifikacionog tela i kandidatima nije dozvoljeno da sa sobom nose bilo koji materijal u vezi sa ispitom. Trajanje pismenog dela ispita je 60 minuta.

Usmeni deo ispita je u vidu rešavanja studije slučaja u odgovarajućoj industriji i traje 120 min. 
Usmeni deo ispita polaže se istog dana kada i pismeni deo ispita.

Za uspešno polaganje ispita potrebno je minimalno 75% tačnih odgovora, kako na pismenom, tako i na usmenom delu ispita.

3.4. Šta treba da ponesem na ispit?

Prilikom dolaska na ispit, treba da ponesete lična dokumenta sa fotografijom (lična karta/pasoš/vozačka dozvola), kako biste bili identifikovani od strane osobe koja administrira ispitom.

3.5. Koja su pravila ponašanja kandidata na ispitu?

-  Zabranjeno je ometati osobu koja administrira ispitom u obavljanju svojih dužnosti, ili prekidati ispit

-  treba da se ponašaju etički (pošteni, iskreni) i da se uzajamno poštuju

-  Kandidati koji kasne više od 10 min na ispit ne mogu ući u prostoriju za ispit, u slučaju da je isptini materijal izvađen iz koverti i uputstvo za polaganje ispita pročitano.

-  Ukoliko su svi kandidati prisutni i raspoređeni na svoja ispitna mesta, pravila za ponašanje na ispitu  će biti pročitana  pre zvaničnog početka.

-  Tokom polaganja ispita kandidatima nije dozvoljeno korišćenje elektronske opreme (laptop, mobilni telefon i druga komunikaciona oprema), uređaja za snimanje razgovora i druge nepotrebne opreme ili predmeta. U slučaju da kandidati na ispit ponesu iste, administrator će ih podsestiti na pravila polaganja ispita i iste odložiti na za to predviđeno mesto.

-  Prilikom davanja odgovora na ispitna pitanja, kandidati ne smeju stavljati bilo kakve oznake ili slične naznake koje bi ispitivača dovele u zabludu.

-  Prilikom polaganja ispita kandidati moraju biti tihi. U prostoriji za sprovođenje ispita nije dozvoljeno pušenje, buka, šaputanje, gledanje van svog ispitnog mesta, gestikulacija, prepisivanje od drugih kandidata, prepisivanje ispitnih pitanja ili odgovora na poseban papir i iznošenje ispitnog materijala van prostorije.

-  Napuštanje ispitne prostorije nije dozvoljeno tokom trajanja ispita, izuzev u hitnim slučajevima.

-  Kandidati po završetku ispita, odnosno po isteku 60 minuta od početka, moraju ostati tihi na svojim mestima dok osoba koja administrira ne prikupi i proveri ispitni materijal I nakon toga saopšti da je test završen.

3.6. Kada mogu da očekujem rezultate ispita?

Rezultate pismenog dela ispita kandidat dobija istog dana polaganja ispita, a konačne rezultate ispita Sertifikaciono telo saopštava putem e-mail-a, najkasnije 15 dana od datuma polaganja usmenog dela.

Sertifikaciono telo je u obavezi da kandidatu dostavi putem e-maila Odluku o sertifikaciji, u kojoj konstatutuje da li je kandidat položio ispit i zadovoljio sve propisane zahteve za sertifikaciju.

U slučaju da kandidat nije položio ispit (pismeni ili usmeni deo), može mu se na lični zahtev ,u roku od 2 nedelje, dostaviti e-mailom pregled bodova prema oblastima/grupama.

Kandidat ima pravo ponovo da izađe na ispit u narednom ciklusu sertifikacije, o čemu će blagovremeno biti obavešten.

Ukoliko kandidat nije zadovoljan razultatima ispita ili smatra da rezultati testa nisu objektivni, odnosno da je došlo do propusta prilikom bodovanja, e-mailom može uputiti zahtev za uvid u ispitni materijal.

4. Dodela sertifikata i znaka sertifikacije

4.1. Kada mogu da očekujem sertifikat?

Sertifikaciono telo u slučaju pozitivnih rezultata ispita, odnosno pozitivne odluke o sertifikaciji, sertifikovanim osobama dostavlja sertifikat poštom preporučeno, u roku od 2 nedelje od donošenja odluke o sertifikaciji.Pored sertifikata,sertifikovanoj osobi se šalje i znak sertifikacije.

Ukoliko sertifikat ne stigne u predviđenom roku, sertifikovana osoba treba da kontaktira Sertifikaciono telo na e-mail:sertifikaciono.telo@bsccentar.rs ili  na telefon:021/6615-473.

4.2. Koja pravila treba da poštujem kod korišćenja sertifikata i znaka sertifikacije?

Pravo na upotrebu Sertifikata i znaka sertifikacije ima svaka osoba koja je ispunila zahteve definisane od strane Sertifikacionog tela i time stekla status sertifikovane osobe.

Upotreba znaka isključivo se odnosi na sertifikovanu osobu i određenu oblast sertifikacije odnosno šemu sertifikacije po kojoj se osoba sertifikovana. Znak se može koristiti samo uz navođenje registarskog broja sertifikata. Upotreba znaka na drugi način nije dozvoljena.

Korišćenje znaka sertifikacije u drugoj veličini (manjoj ili većoj od originalnog) je moguće samo uz zadržavanje datih proporcija. Bez obzira na veličinu, karakteristike moraju biti jasno vidljive i nepromenjene.

Znak sertifikacije, sertifikovana osoba može koristiti u reklamne svrhe u cilju promocije svoje kompetentnosti (npr. vizit karta, mail potpis, društvene mreže itd.)

Pravo na upotrebu znaka, sertifikovana osoba ne može preneti na drugo lice.

U momentu kada Sertifikaciono telo suspenduje pravosnažnost sertifikata ili ga proglasi nevažećim, prestaje i pravo na upotrebu Sertifikata i znaka sertifikacije. U tom slučaju sertifikovana osoba mora vratiti Sertifikat i ne sme davati izjave koje se odnose na sertifikaciono telo ili sertifikaciju.

5. Praćenje profesionalnog razvoja sertfikovane osobe

Sertifikovana osoba je dužna da u periodu važenja sertifikacije kroz profesionalni razvoj, unapređuje i usavršava svoja znanja i kompetentnosti u oblasti za koju je sertifikovana i za to prikupi sve dokaze i dostavi ih Sertifikacionom telu nakon prijema obaveštenja o resertifikaciji, 3 meseca pre isteka važenja sertifikacije.

Stalni profesionalni razvoj podrazumeva da sertifikovane osobe obavljaju sledeće aktivnosti, koje se različito boduju (po rastućem redosledu) i to :

·         Trening, obuka/seminar, radionica na relevantnu temu

·         Učešće na konferencijama i sličnim događajima na relevantnu temu

·         Članstvo u udruženjima, nacionalnim agencijama i sl. iz relevantne oblasti

·         Objavljivanje radova na relevantnu temu u referentnim naučno-stručnim publikacijama kao autor ili koautor (zbornici, časopisi, blogovi i sl.)

·         Upis master i doktorskih studija

·         Završetak master i doktorskih studija

O načinu bodovanja, tj. o kriterijumima za praćenje stalnog profesionalnog razvoja, sertfikaciono telo obaveštava sertifikovanu osobu odmah po izdavanju sertifikata i znaka sertifikacije.

Sertifikaciono telo u periodu trajanja sertifikacije obaveštava sertifikovanu osobu o tome da treba profesionalno da se usavršava, kako bi ispunila sve propisane zahteve za resertifikaciju.

Pri tome, sertifikovana osoba mora prikupiti određeni broj bodova koji se smatra zadovoljavajućim, ukoliko želi da obnovi svoj sertifikat i resertifikuje se. U suprotnom, Sertifikaciono telo obaveštava sertifikovanu osobu o neispunjenosti nekog od zahteva za resertifikaciju i daje joj rok do kad je potrebno da preduzme određene aktivnosti koje je moguće realizovati do predviđenog datuma.

6. Suspenzija  i povlačenje sertifikacije

Do suspenzije sertifikata može doći u sledećim situacijama i to kada sertifikovana osoba:

 • ne poštuje pravila sertifikacije osoba
 • krši Kodeks ponašanja
 • ne pridržava se ugovora
 • ne ispunjava zahteve za sertifikaciju;
 • ne dostavljate dokaze o ispunjenosti zahteva za nadzor i resertifikaciju
 • vrši bilo kakve aktivnosti koje narušavaju ugled šeme sertifikacije HACCP sistem administratora u odgovarajućoj industriji
 • dobrovoljno podnese zahtev za suspenzijom/povlačenjem

Do trajnog povlačenja sertifikata dolazi ako sertifikovana osoba ne otkloni uzrok suspenzije u periodu od maksimalno 6 meseci i stupa na snagu danom donošenja Odluke o povlačenju.

Sertifikaciono telo vodi registar statusa svih sertifikovanih osoba, koji je javno dostupan na sajtu BSC Informativnog centra.

7. Resertifikacija

Nakon isteka roka važenja sertifikacije, odnosno 3 godine od datuma izdavanja sertifikata, potrebno je da prođete postupak resertifikacije. Glavni cilj resertifikacije je da produžite Vašu sertfikaciju za još 3 godine kroz kontinualno unapređenje Vaše kompetentnosti.

Da bi ste stekli uslov za resertifikaciju, potrebno je da Sertifikacionom telu dostavite sledeću dokumentaciju:

-     popunjenu prijavu za resertifikaciju (popunjen obrazac Prijava za sertifikaciju osoba);

-     podatke o opštem i specifičnom radnom iskustvu u protekle 3 godine (minimum 1 godina specifičnog radnog iskustva),zajedno sa zapisima koji dokazuju to iskustvo;

-     dokaz(e) koji se odnose na stalni profesionalni razvoj;

-     razrešeni svi prigovori koji se odnose na rad sertifikovane osobe,

-     dokaz o izmirenim troškovima resertifikacije.

Prijava za resertifikaciju je dostupna na sajtu BSC Informativnog centra. Sertifikovana osoba popunjenu prijavu sa svim prilozima može dostaviti elektronskim putem, poštom ili lično.

Sertifikaciono telo sprovodi preispitivanje celokupne primljene dokumentacije kako bi utvrdilo da li zadovoljavate sve zahteve za resertifikaciju. Kada Sertifikaciono telo preispitivanjem utvrdi da ispunjavate uslove za resertifikaciju, poslaće Vam novi predlog Ugovora.

U slučaju da sertifikovana osoba ne podnese prijavu za resertifikaciju sa pratećom dokumentacijom ili ne dostavi tražene informacije na zahtev sertifikacionog tela u predviđenom roku, sertifikacija važi do isteka važenja sertifikata. U tom slučaju, po isteku sertifikacije, sertifikovana osoba ima pravo na podnošenje nove prijave za početnu sertifikaciju.

Nakon potpisivanja Ugovora, Sertifikaciono telo Vas obaveštava o tačnom terminu realizacije ispita. Ispit (način polaganja, sistem bodovanja i dr.) se realizuje na isti način kao kod početne sertifikacije, s tim što polažete samo Usmeni ispit (izuzimajući pismeni deo ispita).

Ukoliko ste ispunili sve prethodne uslove i položili ispit, Sertifikaciono telo donosi Odluku o resertifikaciji i izdaje Vam novi sertifikat na period od 3 godine, najkasnije 15 dana od dana polaganja ispita.

U slučaju da neispunite sve uslove za resertifikaciju, Sertifikaciono telo će doneti Odluku i o tome Vas obavestiti.

Na ovu Odluku, imate pravo da uložite žalbu, koju će razmotriti Sertifikaciono telo i u roku od 15 dana od dana prijema žalbe obavestiti Vas o ishodu žalbe.

8. Podnošenje prigovora i žalbe

Podnosilac prigovora ili žalbe ima rok od mesec dana od donošenja odluke ili preduzetih aktivnosti da podnese prigovor/žalbu putem obrasca dostupnog na sajtu BSC Informativnog centra link.

Žalbu na odluku Sertifikacionog tela može uložiti podnosilac prijave/kandidat/sertifikovana osoba, dok prigovore može da podnese bilo koja osoba ili organizacija i odnose se na aktivnosti sertifikovane osobe ili Sertifikacionog tela.

Preuzeti obrazac mora biti kompletno popunjen, potpisan od strane podnosioca i dostavljen u pismenoj formi. Anonimne žalbe neće biti predmet rešavanja.

Opis procesa postupanja sa prigovorima/žalbama, definisan je procedurom SO.P.01.

 

Prijava za sertifikaciju osoba

preuzmi prijavu ... Popunjenu prijavu pošaljite na office@bsccentar.rs