Pravila sertifikacije osoba

Pravila sertifikacije osoba opisuju postupak sprovođenja procesa sertifikacije od strane Sertifikacionog tela BSC Informativnog centra (dalje Sertifikaciono telo) i sa njima moraju biti upoznati podnosioci prijave, kandidati, sertifikovane osobe, kao i osoblje BSC Informativnog centra koje je uključeno u proces sertifikacije. Cilj je da se svi upoznaju sa obavezama, odgovornostima i aktivnostima kako Sertifikacionog tela, tako i podnosioca prijave/kandidata/sertifikovanih osoba.

Prijava za sertifikaciju

Ukoliko ste zainteresovani da se sertifikujete u odgovarajućoj kategoriji osoba, potrebno je da popunite Prijavu za sertifikaciju osoba i dostavite je Sertifikacionom telu zajedno sa zahtevanim prilozima, bilo skenirano putem mail-a, poštom ili lično. Priloge koje je potrebno da dostavite uz prijavu su prvenstveno dokazi odgovarajućeg obrazovanja (diploma), radnog i specifičnog iskustva, kao i sertifikate/uverenja završenih obuka.

Obuke kao i trening organizacije odobrene od strane Sertifikacionog tela, objavljene su na sajtu BSC Informativnog centra link. Ako imate dokaz završene obuke koja se ne nalazi na listi odobrenih obuka, Sertifikaciono telo će preispitati podobnost takve obuke i u slučaju pozitivne odluke, uvrstiti takvu obuku u listu odobrenih obuka. U suprotnom, bićete obavešteni da obuka koju ste odslušali, ne zadovoljava zahteve Sertifikacionog tela.

Preporuka Sertifikacionog tela je da se pre podnošenja, detaljno upoznate sa uslovima, pravilima i zahtevima za sertifikaciju, putem informacija koje su javno dostupne na sajtu BSC Informativnog centra.

Sertifikaciono telo sprovodi preispitivanje celokupne primljene dokumentacije (popunjene prijave za sertfikaciju sa dokazima kvalifikacije, radnog i specifičnog iskustva), kako bi utvrdilo da li zadovoljavate sve preduslove koji su dati na sajtu BSC Informativnog centra.

Preduslovi za HACCP sistem administratora u industriji mesa

Preduslovi za HACCP sistem administratora u industriji mleka 

Preduslovi za HACCP sistem administratora u mlinsko-pekarskoj industriji

Kada Sertifikaciono telo preispitivanjem utvrdi da ispunjavate preduslove, stičete status kandidata za sertifikaciju i biće Vam poslat predlog Ugovora.

Takođe Sertifikaciono telo će razmotriti mogućnost zadovoljenja Vaših specifičnih zahteva ili potreba (invaliditet, drugi jezik itd.), ukoliko ih navedete u Prijavi.

U slučaju da je neophodna dopuna dokumentacije ili neke dodatne informacije, bićete obavešteni u roku od 3 radna dana i to telefonom i e-mailom. U slučaju da ne dostavite „dopunu“ u navedenom roku, Vaša prijava se neće dalje razamatrati.

Ugovaranje

Neophodno je da se detaljno upoznate sa svim odredbama predloga Ugovora koji Vam pošalje Sertifikaciono telo. Ugovor će sadržati troškove sertifikacije, obaveze i odgovornosti obe ugovorne strane i  druge elemente ponude, i njegovim potpisivanjem se obavezujete da ćete se pridržavati svih obaveza koje su u njemu navedene.

Obaveze Sertifikacionog tela

Sertifikaciono telo se obavezuje da će tokom sprovođenja sertifkacionih aktivnosti:

 • Upravljati svim zapisima koji su nastali tokom sertifikacionog procesa na način da se obezbedi integritet procesa i poverljivost informacija
 • Obezbediti kompetentno, nepristrasno i nezavisno osoblje angažovano na aktivnostima procesa sertifikacije
 • Učiniti javno dostupnim informacije koje se odnose na promene u odgovarajućoj šemi sertifikacije koje zahtevaju dodatno ocenjivanje ili izmenu zahteva šeme i o tome obavestiti sertifikovane osobe
 • Obezbediti jednake uslove za sve podnosioce prijave, kandidate i sertifikovane osobe
 • Objaviti informacije u vezi statusa sertifikacije sertifikovanih osoba
 • Objaviti informacije u vezi statusa odobrenih trening organizacija i obuka


Obaveze sertifikovane osobe

Potpisivanjem ugovora sa Sertifikacionim telom, kandidat se obavezuje da će:

 • davati izjave koje se odnose na sertifikaciju samo u oblasti sertifikacije za koju važi sertifikat
 • pridržavati se Kodeksa ponašanja
 • sertifikat i logo koristiti na način da ne naruši reputaciju sertifikacionog tela i da neće davati izjave koje dovode u zabludu
 • prestati da daje izjave koje upucuju na sertifikacioni status u slučaju suspenzije i/ili povlačenja sertifikata i da će vratiti sertifikat/e vlasniku (sertifikacionom telu)
 • očuvati tajnost ispitnog materijala
 • izmiriti sve finansijske obaveze prema BSC Informativnom centru

Ispit

Šta je svrha ispita?

Svrha ispita je potvrda kompetentnosti sertifikovane osobe od strane Sertifikacionog tela BSC Informativnog centra, odnosno posedovanja znanja i veština potrebnih za implementaciju i održavanje HACCP sistema u skladu sa zahtevima Codex Alimentarius CAC/RCP 1-1969. Rev. 4 i ISO TS 22002-1 - Preduslovni programi za bezbednost hrane.

Ispit je koncipiran tako da kandidat na adekvatan način pokaže sposobnosti za  identifikaciju, vrednovanje i upravljanje opasnostima od značaja za bezbednost hrane u odgovarajućoj industriji, fokusirajući se na kritične faze procesa i poboljšanje efektivnosti sistema.

Koji dokumenti bi se mogli koristiti kao predispitni materijal?

Materijal koji bi mogao kandidatima da pomogne i olakša polaganje ispita, obuhvata spisak sledeći dokumenata i to:

 • SRPS EN ISO 22000 - Sistemi menadžmenta bezbednošću hrane -  Zahtevi za svaku organizaciju u lancu hrane
 • ISO TS 22002-1 - Preduslovni programi za bezbednost hrane
 • Zakon o bezbednosti hrane ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009) i pravilnike vezane za odgovarajuću industriju
 • Codex Alimentarius CAC/RCP 1-1969. Rev. 4.
 • Uputstvo za primenu, samokontrolu i kontrolu DPP, DHP i HACCP, Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede.


Kako izgleda ispit?

Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dela. Samo oni kandidati koji polože pismeni deo ispita, imaju parvo da nakon 10 dana od polaganja pismenog dela, izađu i na usmeni deo ispita.

Pismeni deo ispita je u vidu testa, koji sadrži 2 tipa pitanja: zaokruživanje jednog tačnog odgovora od ponuđenih i pitanja otvorenog tipa. Sav ispitni materijal je pripremljen od strane Sertifikacionog tela i kandidatima nije dozvoljeno da sa sobom nose bilo koji materijal u vezi sa ispitom. Trajanje pismenog dela ispita je 60 minuta.

Usmeni deo ispita je u vidu rešavanja studije slučaja u odgovarajućoj industriji i traje 120 min. 

Za uspešno polaganje ispita potrebno je minimalno 75% tačnih odgovora, kako na pismenom, tako i na usmenom delu ispita.

Šta treba da ponesem na ispit?

Prilikom dolaska na ispit, treba da ponesete lična dokumenta sa fotografijom (lična karta/pasoš/vozačka dozvola), kako biste bili identifikovani od strane osobe koja administrira ispitom.

Koja su pravila ponašanja kandidata na ispitu?

-  Zabranjeno je ometati osobu koja administrira ispitom u obavljanju svojih dužnosti, ili prekidati ispit

-  treba da se ponašaju etički (pošteni, iskreni) i da se uzajamno poštuju

-  Kandidati koji kasne više od 10 min na ispit ne mogu ući u prostoriju za ispit, u slučaju da je isptini materijal izvađen iz koverti i uputstvo za polaganje ispita pročitano.

-  Ukoliko su svi kandidati prisutni i raspoređeni na svoja ispitna mesta, pravila za ponašanje na ispitu  će biti pročitana  pre zvaničnog početka.

-  Tokom polaganja ispita kandidatima nije dozvoljeno korišćenje elektronske opreme (laptop, mobilni telefon i druga komunikaciona oprema), uređaja za snimanje razgovora i druge nepotrebne opreme ili predmeta. U slučaju da kandidati na ispit ponesu iste, administrator će ih podsestiti na pravila polaganja ispita i iste odložiti na za to predviđeno mesto.

-  Prilikom davanja odgovora na ispitna pitanja, kandidati ne smeju stavljati bilo kakve oznake ili slične naznake koje bi ispitivača dovele u zabludu.

-  Prilikom polaganja ispita kandidati moraju biti tihi. U prostoriji za sprovođenje ispita nije dozvoljeno pušenje, buka, šaputanje, gledanje van svog ispitnog mesta, gestikulacija, prepisivanje od drugih kandidata, prepisivanje ispitnih pitanja ili odgovora na poseban papir i iznošenje ispitnog materijala van prostorije.

-  Napuštanje ispitne prostorije nije dozvoljeno tokom trajanja ispita, izuzev u hitnim slučajevima.

-  Kandidati po završetku ispita, odnosno po isteku 60 minuta od početka, moraju ostati tihi na svojim mestima dok osoba koja administrira ne prikupi i proveri ispitni materijal I nakon toga saopšti da je test završen.

Kada mogu da očekujem rezultate ispita?

Rezultate pismenog dela ispita Sertifikaciono telo saopštava kandidatima u roku od 3 dana od datuma polaganja, a rezultate usmenog dela ispita, odnosno konačne rezultate, Sertifikaciono telo saopštava putem e-mail-a, najkasnije 15 dana od datuma polaganja usmenog dela.

U slučaju da je kandidat položio ispit, tj. ostvario propisani minimum bodova, Sertifikaciono telo mu dostavlja putem e-maila Odluku o dodeli sertifikata.

U slučaju da kandidat nije položio ispit (pismeni ili usmeni deo), u roku od 2 nedelje Sertifikaciono telo mu dostavlja e-mailom pregled bodova prema oblastima/grupama.

Kandidat ima pravo ponovo da izađe na ispit, bez dodatne naknade, u narednom ciklusu sertifikacije, o čemu će blagovremeno biti obavešten.

Ukoliko kandidat nije zadovoljan razultatima ispita ili smatra da rezultati testa nisu objektivni, odnosno da je došlo do propusta prilikom bodovanja, e-mailom može uputiti zahtev za uvid u ispitni materijal.

Kada mogu da očekujem sertifikat?

Sertifikaciono telo u slučaju pozitivnih rezultata ispita, odnosno pozitivne odluke o sertifikaciji, sertifikovanim osobama dostavlja sertifikat poštom preporučeno, u roku od 2 nedelje od donošenja odluke o sertifikaciji.

Ukoliko sertifikat ne stigne u predviđenom roku, sertifikovana osoba treba da kontaktira Sertifikaciono telo na e-mail:sertifikaciono.telo@bsccentar.rs ili  na telefon:021/6615-473.

Praćenje profesionalnog razvoja sertfikovane osobe

Kao Sertifikovana osoba dužni ste da održavate Vašu sertifikaciju kroz stalan profesionala razvoj u oblasti za koju ste sertifikovani, o čemu je potrebno da redovno obaveštavate Sertifikaciono telo.

Od Vas se očekuje da kada se sertifikujete, Sertfikacionom telu svake godine dostavljate dokaze o svom profesinalnom razvoju, elektronskim putem, poštom ili lično. O roku dostavljanja dokaza, bićete blagovremeno obavešteni od strane Sertifikacionog tela (svakih 12 meseci od datuma sertifikacije).

Stalni profesionalni razvoj se podrazumeva da sertifikovane osobe obavljaju sledeće aktivnosti, koje se različito boduju (po rastućem redosledu) i to :

 • Trening, obuka/seminar, radionica na relevantnu temu
 • Učešće na konferencijama i sličnim događajima na relevantnu temu
 • Članstvo u udruženjima, nacionalnim agencijama i sl. iz relevantne oblasti
 • Objavljivanje radova na relevantnu temu (zbornici, časopisi, blogovi i sl.)
 • Objavljivanje radova u referentnim naučno-stručnim publikacijama
 • Autor ili ko-autor iz relevantne oblasti

Sertifikovani HACCP sistem administratori moraju prikupiti minimum 8 bodova godišnje tokom stalnog profesionalnog razvoja, učestvovanjem u bilo kojim aktivnostima navedenim u tabeli.

Sertifikovani HACCP sistem administratori moraju prikupiti minimum 24 boda tokom stalnog profesionalnog razvoja u periodu trajanja sertifikata (3 godine), učestvovanjem u bilo kojim aktivnostima gore navedenim.

U slučaju da niste zadovoljili ovaj zahtev, Sertifikaciono telo će Vas prvo obavestiti  o roku do kad je potrebno da preduzmete mere/aktivnosti da biste izbegli suspenziju sertifikacije.

U slučaju da niste ispoštovali rok od 2 meseca Sertifikaciono telo će doneti odluku o suspenziji sertifikata. Period suspenzije sertifikata ne može biti duži od 6 meseci.

Suspenzija  i povlačenje sertifikacije

Do suspenzije sertifikata može u sledećim situacijama i to kada:

 1. ne poštujete pravila sertifikacije osoba
 2. kršite Kodeks ponašanja
 3. ne pridržavate se ugovora
 4. ne ispunjavate zahteve za sertifikaciju;
 5. ne dostavljate dokaze o ispunjenosti zahteva za nadzor i resertifikaciju
  1. vršite bilo kakve aktivnosti koje narušavaju ugled šeme sertifikacije HACCP sistem administratora u odgovarajućoj industriji
  2. dobrovoljno podnesete zahtev za suspenzijom/povlačenjem

Do trajnog povlačenja sertifikata dolazi ako ne otklonite uzrok suspenzije u periodu od maximalno 6 meseci i stupa na snagu danom donošenja Odluke o povlačenju.

Sertifikaciono telo vodi registar statusa svih sertifikovanih osoba, koji je javno dostupan na sajtu BSC Informativnog centra.

Resertifikacija

Nakon isteka roka važenja sertifikacije, odnosno 3 godine od datuma izdavanja sertifikata, potrebno je da prođete postupak resertifikacije. Glavni cilj resertifikacije je da produžite Vašu sertfikaciju za još 3 godine kroz kontinualno unapređenje Vaše kompetentnosti.

Da bi ste stekli uslov za resertifikaciju, potrebno je da Sertifikacionom telu dostavite sledeću dokumentaciju:

-     popunjenu prijavu za resertifikaciju (popunjen obrazac Prijava za sertifikaciju osoba);

-     podatke o opštem i specifičnom radnom iskustvu u protekle 3 godine (minimum 1 godina specifičnog radnog iskustva);

-     dokaz(e) koji se odnose na stalni profesionalni razvoj;

-     razrešeni svi prigovori koji se odnose na rad sertifikovane osobe,

-     dokaz o izmirenim troškovima resertifikacije.

Prijava za resertifikaciju je dostupna na sajtu BSC Informativnog centra. Sertifikovana osoba popunjenu prijavu sa svim prilozima može dostaviti elektronskim putem, poštom ili lično.

Sertifikaciono telo sprovodi preispitivanje celokupne primljene dokumentacije kako bi utvrdilo da li zadovoljavate sve zahteve za resertifikaciju. Kada Sertifikaciono telo preispitivanjem utvrdi da ispunjavate uslove za resertifikaciju, poslaće Vam novi nacrt Ugovora.

Nakon potpisivanja Ugovora, Sertifikaciono telo Vas obaveštava o tačnom terminu realizacije ispita. Ispit (način polaganja, sistem bodovanja i dr.) se realizuje na isti način kao kod početne sertifikacije, s tim što polažete samo Usmeni ispit (izuzimajući pismeni deo ispita).

Ukoliko ste ispunili sve prethodne uslove i položili ispit, Sertifikaciono telo donosi Odluku o resertifikaciji i izdaje Vam novi sertifikat na period od 3 godine, najkasnije 15 dana od dana polaganja ispita.

U slučaju da neispunite sve uslove za resertifikaciju, Sertifikaciono telo će doneti odluku o neispunjenosti zahteva za resertifikaciju i obavestiti Vas o tome.

Na ovu Odluku, imate pravo da uložite žalbu, koju će razmotriti Sertifikaciono telo i u roku od 15 dana od dana prijema žalbe obavestiti Vas o ishodu žalbe.

Podnošenje prigovora i žalbe

Podnosilac prigovora ili žalbe ima rok od mesec dana od donošenja odluke ili preduzetih aktivnosti da podnese prigovor/žalbu putem obrasca dostupnog na sajtu BSC Informativnog centra link.

Žalbu na odluku Sertifikacionog tela može uložiti podnosilac prijave/kandidat/sertifikovana osoba, dok prigovore može da podnese bilo koja osoba ili organizacija i odnose se na aktivnosti sertifikovane osobe ili Sertifikacionog tela.

Opis procesa postupanja sa žalbama, definisan je procedurom SO.01.

 

Prijava za sertifikaciju osoba

preuzmi prijavu ... Popunjenu prijavu pošaljite na office@bsccentar.rs