NAZIV OBUKE

Zahtevi standarda BRC food verzija 9

Mesto održavanja: Prostorije BSC Informativnog centra ili naručioca usluge
Program obuke: Dan 1
Dan 2

Program može biti promenjen bez obaveštenja.
Vreme početka i završetka obično ostaju nepromenjeni.

Cilj obuke:

Sticanje celovitih teorijskih znanja i praktičnih iskustava potrebnih za uspešnu implementaciju i održavanje standarda za sistem menadžmenta bezbednošću hrane BRC Food - verzija 9


Obuka se organizuje u prostorijama BSC centra.
Satnica kursa data je u Prilogu.


Način rada na obuci:

Kurs se sprovodi kombinacijom nastavnog i praktičnog rada uz aktivne vežbe na konkretnim situacijama slučaja. Po završetku svake vežbe vrši se prezentacija rada.Tokom nastave primenjuje se stalna interakcija sa učesnicima obuke uz diskusiju na temu i konkretne slučajeve. U radu se koriste savremena nastavna sredstva za odrasle.

Svaka obuka koju organizuje BSC Informativni centar je moguće prilagoditi specifičnim potrebama organizacije nezavisno od njene veličine.


Kursni materijal:

Kopija slajdova sa prezentacije koja se dostavlja učesnicima pre početka obuke
Nakon odslušane obuke i uspešno položenog ispita, učesnici dobijaju sertifikat o uspešno završenoj obuci, koji posle mogu uspešno da primene u praksi.

Preduslov za prisustvo obuci:

Kao preduslov za prisustvo na obuci potrebno je da je kandidat prethodno završio obuku za HACCP sistem administratora.


Kotizacija:

15.000,00 RSD po polazniku

Prijavom tri ili više učesnika iz iste organizacije stiče se pravo na popust na iznos kotizacije.

Obuka će se realizovati kada se grupa popuni.

Broj učesnika je ograničen.

Prijavite se !!!
 

 


Kotizacija za obuke

Cene kotizacija za obuke u organizaciji BSC-a saznaj više ...