NAZIV OBUKE

Zahtevi standarda BRC food verzija 9

Mesto održavanja: Prostorije BSC Informativnog centra ili naručioca usluge
Program obuke: Dan 1
Dan 2

Program može biti promenjen bez obaveštenja.
Vreme početka i završetka obično ostaju nepromenjeni.

Cilj obuke:

Sticanje celovitih teorijskih znanja i praktičnih iskustava potrebnih za uspešnu implementaciju i održavanje standarda za sistem menadžmenta bezbednošću hrane BRC Food - verzija 9


Obuka se organizuje u prostorijama BSC centra.
Satnica kursa data je u Prilogu.


Način rada na obuci:

Kurs se sprovodi kombinacijom nastavnog i praktičnog rada uz aktivne vežbe na konkretnim situacijama slučaja. Po završetku svake vežbe vrši se prezentacija rada.Tokom nastave primenjuje se stalna interakcija sa učesnicima obuke uz diskusiju na temu i konkretne slučajeve. U radu se koriste savremena nastavna sredstva za odrasle.

Svaka obuka koju organizuje BSC Informativni centar je moguće prilagoditi specifičnim potrebama organizacije nezavisno od njene veličine.


Kursni materijal:

Kopija slajdova sa prezentacije koja se dostavlja učesnicima pre početka obuke
Nakon odslušane obuke i uspešno položenog ispita, učesnici dobijaju sertifikat o uspešno završenoj obuci, koji posle mogu uspešno da primene u praksi.

Preduslov za prisustvo obuci:

Kao preduslov za prisustvo na obuci potrebno je da je kandidat prethodno završio obuku za HACCP sistem administratora.


Kotizacija:

15.000,00 RSD po polazniku

Prijavom tri ili više učesnika iz iste organizacije stiče se pravo na popust na iznos kotizacije.

Obuka će se realizovati 09-10.10.2023. godine.

Broj učesnika je ograničen.

Prijavite se !!!
 

 


Kotizacija za obuke

Cene kotizacija za obuke u organizaciji BSC-a saznaj više ...