CE označavanje

BSC Informativni Centar može da vam pomogne da odredite da li vaš proizvod podpada pod grupu proizvoda za koje se zahteva CE znak, da li proizvod ispunjava zahteve za stavljanje CE oznake i na kraju, izradu Deklaracije o usaglašenosti. 

CE znak na proizvod stavlja sam proizvođač. CE znak simbolizuje usaglašenost proizvoda sa svim zahtevima direktiva Novog pristupa koje se na njega primenjuju. Pored CE znaka, proizvod mora biti opremljen identifikacionim brojem notifikovanog tela (ukoliko je ono bilo uključeno u kontrolu faze proizvodnje proizvoda) i godinom proizvodnje (u nekim direktivama).

 Proizvod mora dobiti CE znak pre nego što se plasira na tržište i pusti u upotrebu. CE znak na proizvodu označava da je proizvod usaglašen sa svim primenjivim odredbama relevantnih direktiva Novog pristupa i da je bio podvrgnut odgovarajućim procedurama za ocenu.

CE znak ne označava poreklo proizvoda, tj. ne upućuje na to da je prozvod proizveden u okviru EU. To nije znak za kvalitet prozvoda.

Upotreba CE znaka je besplatna, jer on predstavlja izjavu prozvođača da je uzeo u obzir sve primenjive direktive. Iz čega proizilazi da se CE znakne dodeljuje, već ga sam proizvođač stavlja na proizvod, nakon što se proizvod usaglasi sa svim zahtevima primenjivih direktiva.