Delatnost BSC Informativnog Centra

Delatnost Centra je pružanje savetodavnih usluga i obuke u oblasti implementacije harmonizovanih standarda, izgradnja kapaciteta za ocenjivanje usaglašenosti i sertifikaciju proizvoda i osoba, u skladu sa zahtevima evropskih direktiva za potrebe plasmana roba i usluga na evropsko tržište.

Centar će obavlјati i poslove spolјnotrgovinskog prometa iz oblasti usluga iz okvira upisane delatnosti za koju se osniva. 

Osnivačka dokumenta

Za potrebe efektivne i efikasne realizacije cilјeva Centra koji se odnosena edukacije i konsalting u oblasti implementacije nacionalnih, evropskih i međunaronih standarda, i realizaciju aktivnosti u oblasti privrede, koje se odnose na tehnička ispitivanja i analize i vezano za to, sertifikaciju proizvoda i usluga, Centar može da angažuje specijalizovane organizacije i institutcije i domaće i strane stručnjake.

Naša misija

Pružanjem usluga sertifikacije osoba u skladu za zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17024, obuka i konsaltinga u oblasti menadžment sistema i usaglašavanja tehničkih proizvoda sa zahtevima nacionalnih, evropskih i međunarodnih standarda i zakona, poštujući zahteve standarda SRPS ISO 9001, kao i aktivnim učešćem u pokretanju inovacionih procesa u AP Vojvodini uz uvažavanje interesa svih zainteresovanih strana, BSC doprinosi ubrzanom razvoju konkurentnosti naše privrede i stvaranju jedninstvenog lanca vrednosti za sve zainteresovane strane.

Naša vizija

BSC Informativni centar teži da se u narednih 5 godina pozicionira kao lider u oblasti specijalizovanih obuka u okviru sistema celoživotnog učenja, sertifikacije osoba i tehničkog konsaltinga na tržištu AP Vojvodine.

Naš sistem vrednosti

Naše rukovodstvo predvodi, postavlјa cilјeve, upravlјa rizicima i dokazuje svoju suštinsku posvećenost kvalitetu primenjujući osnovne principe kvaliteta. Upravlјa znanjem organizacije i podstiče timski rad kod zaposlenih.

Naši zaposleni promovišu svest o kvalitetu, ocenjuju rezultate i podstiču organizaciju na stalno pobolјšanje sistema menadžmenta uz neprekidno učenje i razvoj sopstvenih znanja i veština. Sa svojim korisnicima i zainteresovanim stranama gradimo partnerski odnos zasnovan na poverenju izgrađenom na bazi visokog kvaliteta naših usluga i imidža koji smo godinama stvarali. Svojom organizacijom koja se temelјi na principima samoodgovornosti i samoorganizovanosti svih zaposlenih, proaktivnim delovanjem, kao i otvorenoj komunikaciji težimo poslovnoj izvrsnosti. Težimo da stvorimo dugoročno održive vrednosti, uspostavlјajući čvrstu mrežu domaćih stručnjaka, sa kojom smo u stanju da pružimo usluge i iznad očekivanja i zahteva naših korisnika i svih zainteresovanih strana.

Mi stvaramo sinergiju. Sa našim korisnicima, razvijamo nova rešenja i nove usluge i zajednički osvajamo nova tržišta.