Implementacija ISO standarda

Organizacije koje žele da se njihovi proizvodi plasiraju na inostrano tržište moraju da imaju prepoznatljiv proizvod sa aspekta tehničko-tehnoloških karakteristika, što se najefikasnije obezbeđuje primenom ISO standarda. 

Informativni centar za poslovnu standardizaciju i sertifikaciju može da vam pomogne da dobijete ISO serifikat koji želite. BSC centar može da obuči vaše zaposlene i menadžment da bolje razumeju i primenjuju izabran(e) ISO standard(e). BSC centar ima veliko iskustvo i dobro obučen stručni kadar koji je spreman da vam pomogne kad god vam je potrebno. 

Konsultantske usluga BSC centra se sastoji iz implemntacije standarda ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001; ISO 27001; FSSC 22000; HACCP; i Integrisanog Sistema Upravljanja (IMS). Obim usluga obuhvata: 

  • Vođenje celokupnog procesa implementacije ISO standarda do samog postupka sertifikacije;
  • Obuke svih rukovodilaca i zaposlenih u donošenju, primeni i implementaciji ISO standarda i sveukupne prateće dokumentacije
  • Savetodavna pomoć prilikom izrade politike, poslovnika, procedura, uputstava i ostalih dokumenata
  • Obuka internih proveravača
  • Obuka eksternih proveravača

Istraživanja sprovedena od strane međunardne ISO organizacije pokazuju da standard ISO 9001 kao osnov kvaliteta predstavlja nezaobilazan faktor presudan za uspešno poslovanje kompanija, kao i preduslov maksimizacije efektivnosti i efikasnosti. Povećanje i održavanje konkurentnosti današnje firme je prosto nezamisliva bez Sistema upravljanja kvalitetom, a kako povećana konkurentnost podrazumeva i rast i razvoj same kompanije, tako Sistem upravljanja kvalitetom postaje cilj i instrument održavanja konkurentnosti. 

Konkurentost srpske privrede na zahtevnim tržištima EU i Rusije, uslovljena je razvojem proizvoda, primenom sistema upravljanja kvalitetom u organizaciji. Zbog čega je važno dati odgovore na sledeća pitanja: šta proizvodimo, kako proizvodimo i kako prodajemo? Odgovore na ova pitanja ka nesmetanoj razmeni roba i usluga u velikoj meri pomaže standardizacija postupaka kao bitan faktor u strategiji za plasman proizvoda. Strategiju treba prevesti u ciljeve, ciljeve implementirati u operativne planove, analizirati rezultate i na osnovu pokazatelja prilagoditi strategiju situaciji na tržištu EU i Rusije.