NAZIV OBUKE

APQP / CP

APQP, uvođenje novog proizvoda/procesa

Naziv ove metode je Advanced Product Quality Planing (napredno planiranje kvaliteta proizvoda), bila je deo zahteva QS9000, a odnosi se na širok spektar zahteva vezanih za osvajanje novog proizvoda. APQP nalaže osvajanje novog proizvoda u tri osnovne faze: prototip, nulta (predproizvodnja) i redovna proizvodnja.

U svim ovim fazama nužno je koristiti 20-tak alata (neki finalisti imaju i svoje posebne, dopunske  zahteve) da bi se osvajanje novog proizvoda moglo smatrati pouzdanim. Po svom značaju se izdvajaju FMEA proizvoda, obično zvana DFMEA, i FMEA procesa, obično poznata kao PFMEA, pri čemu je nužno postojanje kontrolnih planova (CP) za svaku od pomenutih faza, od gradnje prototipa, predproizvodnju i proizvodnju. Ove alate aktivno podržavaju i drugi alati, počev od primene statistike (SPC), analize mernih sistema (MSA), itd.

Na svetskom tržištu auto industrije je konkurencija sve jača. To povlači nužnost svim finalistima da, između ostalog, izlaze sve brže sa novim modelima, što se jedino može postići ubrzavanjem osvajanja novih proizvoda. Otuda su prisutni trendovi skraćivanja ciklusa za nove proizvode, ograničenog preklapanja realizacije pojedinih faza osvajanja i prenošenja dela osvajanja novih proizvoda na dobavljače. Kako se u svemu ovome ne sme izgubiti pouzdanost osvojenih proizvoda i procesa važnost APQP alata raste.

Ključni izlazi DFMEA i PFMEA su Kontrolni planovi (CP), koji se smatraju integralnim delom APQP metode (svojevremeno su bili i sastavni deo APQP Priručnika, sastavnog dela QS9000). Ukratko, Kontrolni planovi opisuju sve prisutne specijalne karakteristike proizvoda (koje su rezultat FMEA dizajna), sve rizike kvaliteta u procesima, sve kontrole kojima se želi obuzdavanje ovih rizika, kao i opis šta se dešava kada ipak dođe do realizacije rizika. Kod specijalnih karakteristika obavezna je primena statistike, a u planovima se navode i zapisi koji se pri tom koriste i definisani statistički režim. Sličan pristup mogu imati i specijalne perfomanse procesa, koje se pojavljuju kao rezultat FMEA procesa. U lancu dobavljača kupci overavaju Kontrolne planove svojim dobavljačima, čime se saglašavaju sa navedenim kontrolama.

APQP / CP  može da se izvodi u dve verzije:

1.APQP, metodologija za uvođenje novog dobavljača/proizvoda/procesa u autoindustriji

2.APQP, uvođenje novog proizvoda/procesa

Napomena: Radi se o koracima i odobrenjima kroz koje  firma mora proći od odluke o saradnji, kroz faze prototipa, pilota, do redovne proizvodnje, i za proizvod i za proces, sa svim pratećim uključenim dokumentima, od dizajna, analiza rizika, sve do finalnih odobrenja i prvih isporuka.

Definišite svoje potrebe za obukom i kontaktirajte nas!


Vreme trajanja obuke: 1 dan

Kotizacija za obuke

Cene kotizacija za obuke u organizaciji BSC-a saznaj više ...