SISTEM MENADŽMENTA SERTIFIKACIJE OSOBA

Koji su zahtevi za sertifikaciju?

Da bi podnosilac prijave odnosno kandidat stekao zvanje HACCP sistem administratora u mlinsko-pekarskoj industriji, mora da ispuni zahteve za sertifikaciju koji se odnose na preduslove i kompetentnost kandidata.

Preduslovi

Da bi stekao status kandidata, podnosilac prijave za sertifikaciju mora da ispuni preduslove koji se odnose na obrazovanje, opšte i specifično radno iskustvo i završenu obuku:

HACCP SISTEM ADMINISTRATOR

U MLINSKO-PEKARSKOJ INDUSTRIJI

Obrazovanje

Radno iskustvo

Specifično radno iskustvo*

Obuka

Srednjoškolsko obrazovanje

5 godina

2 godine

obuka o poznavanju HACCP sistema** u trajanju minimum 14 sati

Više ili visoko obrazovanje tehnologoškog ili veterinarskog usmerenja

3 godine

1 godina

Više ili visoko obrazovanje

3 godine

2 godine

*Specifično radno iskustvo podrazumeva iskustvo stečeno u mlinsko-pekarskoj industriji na poslovima koji se odnose na organizaciju i dokumentovanje HACCP sistema, preispitivanje odstupanja od utvrđenih kritičnih vrednosti, sprovođenje internih provera i održavanje HACCP sistema ili drugog sistema upravljanja bezbednošću hrane koji pruža potrebna praktična znanja.
**Obuka mora biti odobrena od strane BSC Centra. Kao adekvatne se prihvataju i obuke vezane za sistem upravljanja bezbednošću hrane u okviru široko prihvaćenih šema sertifikacije.

Kompetentnost

Sertifikaciono telo je definisalo nivo znanja i veština koje je potrebno da poseduje sertifikovan HACCP sistem administrator u mlinsko-pekarskoj industriji. Kompetentnost kandidata se proverava putem ispita.

Struktura ispita

Ispit se sastoji iz pismenog i usmenog dela. Pismeni deo ispita se sastoji iz kombinovanih pitanja (pitanja na zaokruživanje i pitanja otvorenog tipa). Na usmeni deo ispita mogu da izađu samo kandidati koji su ostvarili dovoljan broj bodova na pismenom delu ispita. Usmeni deo ispita podrazumeva rešavanje studije slučaja karakteristične za mlinsko-pekarsku industriju.

Za uspešno polaganje ispita kandidat mora da pokaže znanje sa minimalno 75% tačnih odgovora, kako na pismenom, tako i na usmenom delu ispita.

Ukoliko su ispunjeni svi zahtevi za sertifikaciju, sertifikat se dodeljuje kandidatu na period od 3 godine.


Prijava za sertifikaciju osoba

preuzmi prijavu ...Popunjenu prijavu pošaljite na office@bsccentar.rs