Želja BSC centra je da omogući svim zainteresovanim polaznicima najbolje uslove, visok kvalitet uz najniže cene.


NOVA OBUKA - Zahtevi IFS standarda-verzija 6 sa internim proverama

Sticanje celovitih teorijskih znanja i praktičnih iskustava potrebnih za uspešnu implementaciju i održavanje standarda za sistem menadžmenta bezbednošću hrane IFS (International Food Standard )-verzija 6

Upravljanje projektima

U skladu sa sve većim interesovanjem i sve značajnijom tržišnom ulogom koju ima, razvijen je seminar „Upravljanje projektima”, kako bi se olakšalo poslovanje MSP.

Upravljanje rizicima

Upravljanje rizicima (mogućnostima) doprinosi da odluke koje donosimo budu profesionalnije i da se smanji mogućnost greške.

Obuka za menadžere integrisanog sistema ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015

Sticanje celovitih teorijskih znanja i praktičnih iskustava potrebnih za uspešnu implementaciju i održavanje integrisanog sistema ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015

Usaglašenost tehničkog proizvoda sa evropskim direktivama (CE ZNAK)

Cilj seminara je edukacija i informisanost proizvođača o zahtevima CE označavanja.

Obuka za stručno lice za HACCP sistem

Obuka za stručno lice za HACCP sistem namenjena je svim učesnicima u lancu hrane

Obuka za referente energetske efikasnosti

Obuka je namenjena svim stručnjacima i rukovodiocima koji se bave ovom oblašću ili koje tangira energetska efikasnost.

Poslovno ponašanje

Podizanje nivoa svesti, opšte komunikacije, kulture govora i ponašanja, - unapređenje kvaliteta poslovnog ponašanja u sektoru MSP, - umetnost poslovnog pregovaranja.

Obuka za FSSC 22000 administratora i internog proverivača

Sticanje celovitih teorijskih znanja i praktičnih iskustava potrebnih za uspešnu implementaciju i održavanje standarda za sistem menadžmenta bezbednošću hrane FSSC

Upravljanje otpadom

Seminar je namenjen svim stručnjacima i rukovodiocima koji se bave ovom oblašću ili koji su u indirektnoj vezi sa zaštitom životne sredine i upravljanjem otpadom

Seminar za poslovođe

Seminar za poslovođe se nalazi u pripremi i uskoro će biti dostupni detalji u vezi ovog seminara

Upravljanje zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu - OHSAS 18001

Sticanje celovitih teorijskih znanja i praktičnih iskustava potrebnih za poslove iz oblasti zaštite zdravlja i bezbednosti na radu.

Osnove Java programiranja

Obuka je namenjen svima koji žele steći osnovna znanja o programiranju u Java programskom jeziku.

Osnove Android programiranja

Obuka je namenjena svima koji poseduju osnovna znanja o Java programiranju i objektno orijentisanim programskim jezicima a žele da nauče programiranje Android aplikacija.

SRPS ISO/IEC 17025:2006 - Primena zahteva standarda i interne provere

Sticanje celovitih teorijskih znanja i praktičnih iskustava potrebnih za uspešnu primenu i razumevanje zahteva standarda ISO/IEC 17025

IRCA - 9001:2015 nova verzija standarda

Sticanje celovitih teorijskih znanja i praktičnih iskustava potrebnih za uspešnu primenu i razumevanje zahteva standarda ISO 9001:2015

Upravljanje znanjem u sistemu kvaliteta - Upravljanje organizacionim resursima u ISO 9001:2015

Cilj obuke je da otvori perspektivu menadžmentu u organizacijama u prepoznavanju vlastitog puta u procesu tranzicije

IRCA Akreditovana obuka za Lead Auditora ISO 9001:2015

BSC Informativni centar, u saradnji sa Lloyd’s Register, organizuje petodnevni IRCA akreditovan kurs za LEAD AUDITORA (vodećeg ocenjivača) za Sistem menadžmenta kvalitetom (QMS) ISO 9001:2015.

Prijavite se za OBUKE u organizaciji BSC-a

Prijava za obuke Kotizacija

Aktivnost BSC-a

Budite u toku, pratite aktivnosti centra za poslovnu standardizaciju i sertifikaciju.

INFORMATIVNI CENTAR ZA POSLOVNU STANDARDIZACIJU I SERTIFIKACIJU

Delatnost Centra je pružanje savetodavnih usluga i obuke u oblasti implementacije harmonizovanih standarda, izgradnja kapaciteta za ocenjivanje usaglašenosti i sertifikaciju proizvoda i osoba, u skladu sa zahtevima evropskih direktiva za potrebe plasmana roba i usluga na evropsko tržište.

Pročitaj više

Usluge BSC-a

Informišite se o uslugama Informativnog centra za poslovnu standardizaciju i sertifikaciju.

ImplementacijaISO standarda

Organizacije koje žele da se njihovi proizvodi plasiraju na inostrano tržište moraju da imaju prepoznatljiv proizvod sa aspekta tehničko-tehnoloških karakteristika, što se najefikasnije obezbeđuje primenom ISO standarda .

Pročitaj više
CEoznačavanje

BSC Informativni Centar može da vam pomogne da odredite da li vaš proizvod podpada pod grupu proizvoda za koje se zahteva CE znak, da li proizvod ispunjava zahteve za stavljanje CE oznake i na kraju, izradu Deklaracije o usaglašenosti.

Pročitaj više
SertifikacijaOsoba

BSC Informativni centar je u postupku akreditacije za sertifikaciju HACCP sistem administratora, u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO 17024.

Pročitaj više
AAASrpski znak usaglašenosti

BSC Informativni Centar može da vam pomogne da odredite da li vaš proizvod podpada pod grupu proizvoda za koje se zahteva tri “A” znak, da li proizvod ispunjava zahteve za stavljanje znaka usaglašenosti i na kraju, izradu Deklaracije o usaglašenosti.

Pročitaj više

Partneri BSC-a