Politika kvaliteta

Naša Misija:

Pružanjem usluga sertifikacije osoba u skladu za zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17024, obuka i konsaltinga u oblasti menadžment sisitema i usaglašavanja tehničkih proizvoda sa zahtevima nacionalnih, evropskih i međunarodnih standarda i zakona, poštujući zahteve standarda SRPS ISO 9001, kao i aktivnim učešćem u pokretanju inovacionih procesa u AP Vojvodini uz uvažavanje interesa svih zainteresovanih strana, BSC doprinosi ubrzanom razvoju konkurentnosti naše privrede i stvaranju jedninstvenog lanca vrednosti za sve zainteresovane strane.

Naša Vizija:

BSC teži da se u narednih 5 godina pozicionira kao lider u oblasti specijalizovanih obuka u okviru sistema celoživotnog učenja, sertifikacije osoba i tehničkog konsaltinga na tržištu AP Vojvodine.

Naš sistem vrednosti:

Naše rukovodstvo predvodi, postavlja ciljeve, upravlja rizicima i dokazuje svoju suštinsku posvećenost kvalitetu primenjujući osnovne principe kvaliteta. Upravlja znanjem organizacije i podstiče timski rad kod zaposlenih.

Naši zaposleni promovišu svest o kvalitetu ocenjuju rezultate i podstiču organizaciju na stalno poboljšanje sistema menadžmenta uz neprekidno učenje i razvoj sopsvenih znanja i veština.

BSC centar, a samim tim i Sertifikaciono telo, posluje tako da deluje proaktivno i sprečava sve negativne uticaje. Uspostavljeni su mehanizmi kojima se sprečava sukob interesa i osigurava nepristrasnost i objektivnost, naročito poštujući principe poverljivosti i bezbednosti informacija tokom celokupnog procesa sertifikacije osoba.

Sa svojim korisnicima i zainteresovanim stranama gradimo partnerski odnos zasnovan na poverenju izgrađenom na bazi visokog kvaliteta naših usluga i imidža koji smo godinama stvarali.

Svojom organizacijom koja se temelji na principima samoodgovornosti i samoorganizovanosti svih zaposlenih, proaktivnim delovanjem, kao i otvorenoj komunikaciji težimo poslovnoj izvrsnosti.

Težimo da stvorimo dugoročno održive vrednosti, uspostavljajući čvrstu mrežu domaćih stručnjaka, sa kojom smo u stanju da pružimo usluge i iznad očekivanja i potreba naših korisnika i svih zainteresovanih strana.

Mi stvaramo sinergiju. Sa našim korisnicima, razvijamo nova rešenja i nove usluge i zajednički osvajamo nova tržišta.

Slavenko Unković
v.d. direktor BSC Informativnog centra