Podnosilac prigovora ili žalbe ima rok od mesec dana od donošenja odluke ili preduzetih aktivnosti da podnese prigovor/žalbu putem obrasca dostupnog na sajtu BSC Informativnog centra link.

Žalbu na odluku Sertifikacionog tela može uložiti podnosilac prijave/kandidat/sertifikovana osoba, dok prigovore može da podnese bilo koja osoba ili organizacija i odnose se na aktivnosti sertifikovane osobe ili Sertifikacionog tela.

Preuzeti obrazac mora biti kompletno popunjen, potpisan od strane podnosioca i dostavljen u pismenoj formi. Anonimne žalbe neće biti predmet rešavanja.

Opis procesa postupanja sa prigovorima/žalbama, definisan je procedurom SO.P.01.