NAZIV OBUKE

Kako poboljšati kvalitet menadžmenta

Mesto održavanja: Prostorije BSC Informativnog centra ili naručioca usluge
Program obuke: Program obuke

Program može biti promenjen bez obaveštenja.
Vreme početka i završetka obično ostaju nepromenjeni.

Cilj obuke:

U organizacijama koje žele da unaprede uspešnost poslovanja postavlja se pitanje šta uraditi i odakle početi. U ovakvim situacijama neophodno je odgovoriti na dva pitanja i to šta je cilj kome treba težiti i kako taj cilj ostvariti.  Analizom modela poslovne izvrsnosti EFQM Excellence Model iz 2013  i standarda ISO 9004:2018 „Menadžment kvalitetom - Kvalitet organizacije -Uputstvo za postizanje održivog uspeha” ustanovljeno je da je cilj kome treba težiti održivo uspešna organizacija.  Primena menadžmenta kvalitetom bila je usmerena na zadovoljavanje potreba i očekivanja prvenstveno korisnika proizvoda ili usluge dok kod održivo uspešnih organizacija pažnja je usmerena na zadovoljavanje potreba i očekivanja svih zainteresovanih strana.

Menadžment organizacijom zasnovan na principima kvaliteta je dobar ali nije dovoljan da ispuni očekivanja svih zainteresovanih strana. U cilju iznalaženja modela za unapređenje menadžmenta koji bi bio adekvatan za organizacije sa nižim stepenom zrelosti menadžmenta napravljena je analiza metoda unapređenja menadžmenta zasnovanih na EFQM Excellence Model iz 2013,  ISO 9004:2018 i metoda zasnovanog na konceptu kvalitet menadžmenta.

U cilju poboljšanja kvaliteta menadžmenta kroz povećanje efektivnosti i efikasnosti organizacije definisana je veza između efektivnosti i strategijskog menadžmenta kao i veza između efikasnosti organizacije i operativnog menadžmenta. Proces poboljšanja efektivnosti i efikasnosti organizacije baziran je auditu znanja u oblasti koja ne daje zadovoljavajuće performanse. U studiji slučaja radi se praktična primena izloženog koncepta.

Dnevni raspored rada:

Obuka se organizuje u prostorijama BSC Informativnog centra. Satnica je data u Prilogu.

Način rada na obuci:

  • Obuka se sprovodi kombinacijom nastavnog i grupnog rada uz aktivne vežbe na konkretnim situacijama slučaja. Vežbe se odvijaju kroz rad u grupama. Po završetku svake vežbe vrši se prezentacija rada u grupama.
  • Tokom nastave primenjuje se stalna interakcija sa učesnicima uz diskusiju na temu i konkretne slučajeve.

Nastavni materijal:

Materijal za obuku se dobija na samoj obuci u štampanoj formi.

Sertifikat:

Efektivnost obuke se proverava kontinuiranom ocenom – monitoringom od strane predavača (tokom obuke predavač prati angažovanje na obuci, prisutnost, timski rad,vežbe,itd.).

Za polaznika koji uspešno završi sve elemente sa predavanja, izdaje se sertifikat za uspešno završenu obuku.


Predavači:

Milan Ivanović

mr

Lloyds Register (LRQA)

Kotizacija za obuke

Cene kotizacija za obuke u organizaciji BSC-a saznaj više ...