UNIDO PROGRAM logo.png

UNIDO Program podrške industriji

Rezime projekta

 • Naziv projekta: UNIDO Program podrške industriji - Implementacija Sistema energetskog menadžmenta
 • Akronim: IEE (Industrial Energy Efficiency)
 • Cilj projekta: održivo upravljanje energijom, minimizacija pritiska ekonomskog rasta na ekologiju, povećanje produktivnosti, generisanja ekonomskog rasta, otvaranje novih radna mesta, ispunjenje zakonskih zahteva.  
 • Vrednost projekta: 200.000 €
 • Trajanje projekta: 12 meseci
 • Učestvovalo 8 kompanija

Realizovane aktivnosti                     

 • Realizovano ukupno 4 specijalizovane obuke (IV Modula);
 • Sprovedena 3 testiranja i završni test;
 • Sprovedene interne provere u kompanijama (6 Radionica)
 • Redovni B2B sastanci sa kompanijama;
 • Direktna on-line komunikacija sa UNIDO expertom putem Basecamp-a (24h)

Kompanije učesnice

 • NIS a.d., Novi Sad
 • Bambi a.d., Požarevac
 • Delta Agrar d.o.o., Beograd
 • DES d.o.o., Novi Sad
 • BWC d.o.o., Ugrinovci
 • JKP Čistoća, Novi Sad
 • Carnex a.d., Vrbas
 • Održavanje i usluge d.o.o., Novi Sad

Okolnosti (prepreke) u realizacije Pilot projekta

 • Opredeljenost top menadžmenta u kompanijama?
 • Stvarna ovlašćenja imenovanog energetskog menadžera i nedovoljno definisane uloge i odgovornosti
 • Nedovoljni ljudski resursi-nejaki energetski timovi  

Rezultati:

 • Realizovano ukupno 12 dana obuke kroz četiri Modula i 6 radionica
 • Ukupan broj učesnika po obuci: 23
 • Obučeno 4 konsultanta za implementaciju EnMS
 • Generalno rezultat je da su 23 tehnička lica savladala UNIDO metodologiju
 • Stvorena mogućnost za diseminaciju novostečenih znanja i širenje „pokreta“ za efikasno korišćenje energije u našoj privredi
 • Kompanije koje nisu u toku trajanja projekta dostigle merljive uštede u energiji, imaju mogućnost da na osnovu stečenog znanja delegiranog tehničkog lica implentiraju EnMS u narednom periodu
 • U skladu sa kriterijumima Pilot projekta, 50% kompanija učesnica je uspostavilo sistem;
 • 50% kompanija je delimično dostiglo planirane ciljeve – moramo da imamo u vidu objektivne okolnosti sa kojima ubuduće moramo da računamo;
 • Sve kompanije imaju obučene energetske menadžere po UNIDO metodologiji;
 • Završni test polagalo je 17 kandidata, od čega je 9 položilo (53%).

Benefit ovakve vrste projekta

Ovakav tip projekata, koji podrazumeva stalnu interakciju svih učesnika, putem on-line platforme, b2b sastanaka, mentoringa, obuka, radionica i studija slučaja, doprinosi međusobnom povezivanju kompanija i ljudi, razmeni znanja i iskustava različitih profila stručnjaka. Na ovaj način se omogućava i podstiče timski rad na rešavanju konkretnih situacija u kojima se svaka organizacija nalazi.

Dodatna vrednost Pilot projekta ogleda se u umrežavanju ljudi i kompanija, stvaranju “infrastrukture”, podizanju kapaciteta i osposobljavanju ljudi da podižu kako energetske performanse svojih organizacije, tako i svest svih zaposlenih, donosilaca odluka i zainteresovanih strana.

Benefiti za Organizacije

 • Put ka unapređenju energetskih performansi Organizacije i smanjenje troškova energije i energenata;
 • Alat za praćenje i merenje STVARNE potrošnje energije;
 • Implementacija ili unapređenje sistema energetskog menadžmenta u skladu sa zahtevima međunarodnog standarda ISO 50001:2011;
 • Razvoj i primena mera i aktivnosti na unapređenju energetskih performansi (OPEX I CAPEX);
 • Verifikacija ostvarenih unapređenja energetskih performansi;

Naučene lekcije

 • Angažovanje Top menadžmenta je neophodno za implementaciju EnMS & EE... ali to nije uvek dovoljno (lične i društvene norme mogu ometati)
 • Kulturni kontekst je bitan faktor u prenošenju znanja i prihvatanju promena
 • Kulturni kontekst može znatno da varira od zemlje do zemlje. Naučene lekcije se ne mogu primeniti ili mogu dovoditi u zabludu
 • Umanjenje nesigurnosti u vezi sa predloženim novim scenarijom
 • Problem podeljenog podsticaja može da se pojavi na bilo kom nivou (lične i društvene norme mogu imati uticaj)
 • Komunikacija i upravljanje odnosima sa partnerima su ključni
 • Uglavnom nije reč o tehnologiji, inženjeringu i brojkama, nego o ljudima, procesima i praksama.

Zahvalnost

BSC Centar, kao bridžing organizacija i nosilac ovog Pilot projekta, želi da izrazi svoju zahvalnost kompanijama i UNIDO-u na ukazanom poverenju vezano za organizovanje i realizaciju Pilot projekta.

 

preuzmi PDF dokument