13 Dec 2016

UNIDO Program podrske energetskoj efikasnosti

BSC Informativni centar za poslovnu standardizaciju i sertifikaciju obaveštava sve zainteresovane, da je UNIDO Pilot projekat: "Energetska Efikasnost u Industriji - Implementacija energetskog menadžmenta u praksi" u toku.

Cilj ovog projekta je da omogući kompanijama učesnicama, da kroz treninge i mentorski rad sa međunarodnim UNIDO stručnjacima implementiraju sistem menadžmenta energijom u svoje organizacije u skladu sa ISO 50001 i time ostvare značajne uštede i smanje potrošnju energije, povećaju produktivnost i učine svoje organizacije konkurentnijim i profitablnijim.

Poboljšanje energetske efikasnosti u industriji, smanjuje troškove i povećava konkurentnost. To je jedna od najefikasnijih mera za pomoć zemljama u razvoju da ispune svoju rastuću potražnju za energijom i da oslabe vezu između ekonomskog rasta i degradacije životne sredine, kao što su klimatske promene.

Krajnji cilj Programa UNIDO - Energetska efikasnost u industriji (IEE) je da utiče na održivo upravljanje energijom i efikasne prakse u industriji zemalja u razvoju i privredama u razvoju u cilju smanjenja pritiska ekonomskog rasta na ekologiju uz istovremeno povećanje produktivnosti, generisanja ekonomskog rasta, otvaranje novih radna mesta i smanjenja siromaštva.

Sa zadovoljstvom predstavljamo kompanije koje su se priključile UNIDO pilot projektu. 

          

   

Faze realizacije UNIDO projekta:

I OBUKA: Moduo I "Posvećenost"  održana je u periodu 15.-16. juna 2016. godine u prostorijama BSC centra.

Glavni zadatak modula I je da organizacija: obezbedi posvećenost top menadžmenta; imenuje Energetskog menadžera i energetski tim; dodeli uloge i odgovornosti; definiše Politiku energetskog menadžmenta;

II OBUKA: Moduo II "Energtsko planiranje" održana je u periodu 14.-15. i 19.-20. septembra 2016. godine u prostorijama BSC centra.

Glavni zadatak modula II je da organizacija: definiše SEU i baseline, kao i EnPI za svaki SEU, koristeći energetski model potrošnje.

II-2 OBUKA: na zahtev korisnika projekta, organizovana je dvodnevna obuka 17.-18. novembra 2016. god. iz oblasti energetskog planiranja i implementacije EnMS.

Glavni zadatak II-2 obuke: da se novi korisnici upoznaju sa modulom I i II, kao i da se svim korisnicima ponovo ukaže na ključne elemente kod formiranja energetskog modela potrošnje.

III OBUKA: Moduo III: "Implementacija EnMS" planira se u januaru 2017. godine

IV OBUKA: Moduo IV: "Preispitivanje" planira se u maju 2017. godine